أسماء كوردية شباب و بنات

:116:نافيت كوردي:ok: * ثيتا ( ئـ ) - :clapping:كـور ئارذين , ئالان , ئارام,ئاريان , ئارمانج , ئامراز , ئاراس, ئاراز , ئارارات , ئارى , ئاريَز,ئازاد , ئاشتى ,

أسماء كوردية شباب و بنات


النتائج 1 إلى 6 من 6

أسماء كوردية شباب و بنات

:116:نافيت كوردي:ok: * ثيتا ( ئـ ) - :clapping:كـور ئارذين , ئالان , ئارام,ئاريان , ئارمانج , ئامراز , ئاراس, ئاراز , ئارارات , ئارى , ئاريَز,ئازاد , ئاشتى ,

 1. #1
  عضو
  الحالة: كوجر غير متواجد حالياً
  رقم العضوية: 808
  تاريخ التسجيل: Oct 2008
  الاقامة: kurdistan duhok
  المشاركات: 62
  التقييم: 10

  أسماء كوردية شباب و بنات

  أسماء كوردية شباب بنات 116.gifنافيت كورديأسماء كوردية شباب بنات ok.gif
  * ثيتا ( ئـ )
  - أسماء كوردية شباب بنات clapping.gifكـور
  ئارذين , ئالان , ئارام,ئاريان , ئارمانج , ئامراز , ئاراس, ئاراز , ئارارات , ئارى , ئاريَز,ئازاد , ئاشتى , ئةياس , ئةردةوان , ئةردةلان , ئةغمير , ئامةد , ئوميَد , ئةظيندار , ئةظراز , ئاري , ئةنجام , ئاوارة* , ئة*نداز , ئة*ندام , ئاوديَر, ئاسان , ئاسوس , ئاسو , ئةرسان , ئةرسةلان , ئةذدةر , ئةيار , ئاكام , ئالاجان , ئاكار , ئةلند , ئازا , ئازار , ئةذين ,ئالين , ئامانج , ئوسكار, ئاماذة , ئادطار, ئاسا , ئةلهو , ئةرتوش
  - :icon_confused:كـض
  ئالا ، ئاظيظان , ئةستيَرة , ئارةزو , ئةسرين , ئالتون , ئاظا , ئاوةدان , ئيَريظان , ئالين , ئاليان , ئاواز , ئاخين , ئادار , ئةذين , ئةظين ، ئاميَز , ئاهةنط ، ئاشنا ، ئةلماس , ئاظان , ئاسودة , ئاسوَ , ئايندة , ئاوات , ئاظةند , ئاطرين , ئاشنا , ئاهين , ئاريمان , ئاريهان , ئارين ، ئارا , ئاويَتة , ئاويزة , ئاورةنط , ئيَظار , ئةرجان

  ************************************************** ************************

  * ثيتا ( ب – ث )
  - :good:كور
  برادةر , بةرةظان , بزاف , بابان , باثير , باروخ , بارزان , بايز , بةروذ , بروسك , بةروار , بيَوار , بريندار , بذار , برين , بةرهةم , بةختيار , بةدرخان , بةرخودان , بةنطين , بةهمةن , بةندةوار , بيرهات , بيريان , بيَكةس , بروا , باوةر , ,باران , بةديل , بادين , باهوز , باذين , باظان , بارى , باوةرد , باز , بازيان , باكور , بةندةوار , بةريَز , بلند , بريار , بوتان , بوزان , بةهرةمةند , بةختةوةر , بيَستون , بةهيَز , بةشدار , بةيار , ثيرس , ثةيوةند , ثةهلةوان , ثاشةروذ , ثيَشوار, ثيَشواز , ثيَشةوا , ثيَشرةو , ثيَشكةوت , ثيَشكةفت , ثشتيوان , ثاسةوان , ثةروةر , ثةيرةو , ثيَِشةنط , ثاداشت , ثيَويست , ثارتى , ثرهةست , ثالة , ثابةند , ثةيظين , ثةسار , ثةيام , ثةذان , ثةذار , بةهزاد , بةركيو , بهيَر
  - أسماء كوردية شباب بنات makiaj.gifكض
  برذين , باخان , بيناهى , بيشةنط , بةفرين ,باران , بةناز , بارين , بزاظ , بذين , بهار , بيَري , بيَريظان , بةيان , بةندي , بيَزار, باخان , بةفراو , بةهرة , بةهرين , بةليَن , بةناز , بيَخال , بنار , بةناز , بةسوز , بةخشين , بةهةست , بيَجان , ثةريا , ثيروز , ثيَزان , ثةري , ثةيمان ,ثةريخان , ثةروين , ثةخشان , ثةيام , ثيَذان , ثرشةنط , ثاكدل , ثةريناز , ثرذين

  ************************************************** ***********************


  * ثيتا ( ت )
  - أسماء كوردية شباب بنات w47exxx.gifكور
  تيريَذ , تيَكوشةر , تالان , تةنيا , توانا , تةمةن , تةخمين , تاجدين , تورظان
  - أسماء كوردية شباب بنات 006.gifكض
  تيروذ , تورىَ , تاظى , تيَليناز , تارين , تريفة , تارا , تةلار , تامان , تاريا , تابين , تينا , تانين , تاظان

  **************************************************************************

  * ثيتا ( ج – ض )
  - كور
  جةطةر, جةطةرخوين , جيَطر , جةنطو , جانو , جةذندار , جةذنو , جةذنى , جوان , جوانيار , جةرطو , جوتكار , جوانرو , جاف , جةمشيد , جوتيار , جودى , ضةتو , ضومان , ضيا , ضيان , ضياظان , ضولى , ضةلةنط , ضاكبين , ضيروك , ضاظديَر , ضاكبير , ضافشين , ضةكدار, ضالاك ,
  - كض
  جانىَ ,جةيلان , جوان , جيهان , جارا , جارين , جةذنىَ , جولا , جوانخان, ضيمةن ,ضوخان , جةيران , جيَناز , جوظيان , جوانيتا , جيَطولَ , ضاكيار , ضيَنةر , ضاوان , ضاوكال , ضيَوار , ضةثك , ضاويار , ضريسك , ضنار , ضوثى , ضرا , ضراخان

  ************************************************** ************************

  * ثيتا ( خ )
  - كور
  خةمطين , خابور , خوشةوى , خوشناو , خاك , خوطر , خونكار , خوسار , خاكار , خوشيار , خةبات , خةلات , خوزيار , خوذبين , خوزان , خاموش , خوذين , خسرو , خةمدار ,
  - كض
  خةندة , خوزطة , خةوين , خوزطة , خوناف , خوزى , خةم , خةمظين , خةملين , خانزاد , خونضة ,

  ************************************************** ************************

  * ثيتا ( د )
  - كور
  ديندار , دادوةر , ديدار , داظان , دارو , دليَر , ديَرين , ديَرسم , دةشتى , دادظان , ديدةظان , دلبرين , دلاوةر , دلوار , دلدار , دلطةش , دلزار , دلشيَر , ديار , دياربةكر , دلوظان , دابان , داهيَنةر , دانةر , دانيار , دارا , دةرون , دلشاد , دلزار , ديارى , داماو , دانا , دليَر , دارظان , دوسكى , داماو , دةريا , دينو , دذوار , دوستان , درود , داريان , دلبةند , دليار , داديار , دةرواز , دةوران , دانيا , دروشم , دلياد , داهيَن , دلظةكةر , دورهيَل , دلبرين , دلهات , دومان , داخاز , دوواروذ , دةرمان , داخبار ,
  - كض
  ديروك , داظين , دارين, دةمظين , دةمطول , دلمان , دارظين , داروين , دلبةر , داستان , ديمةن , دةشنىَ , دلظين , دلخواز , ديوان , دلثاك , ديلان , درةخت , دةظةر , ديَرين , دةرواز , دةريا , دلناز , دلباز , دلذار , دارا , ديوان , دلبةر , دةلال , دلنيا , دلين , ديَرين , دلسوز , دارا , ديانا , داسنيا ,

  ************************************************** *************************

  * ثيتا ( ر )
  - كور
  رامان , رزطار , رةظةند , روذ , روذظان , روذهات , روذهةلات , روذئاظا , روذطار , روذيار , روذبين , روبار , ريَبوار , ريَظينط , ريَبر , ريَبين , ريَكان , رةزظان , روداو , ريَكار , راويَذ , ريَناس , ريَدير , ريَطةش , ريَكيَش , رومان , ريَمان , ريَجان , رابين , رةوان , رةوا , ريَنوار, ريَباز , رةوةند , ريَطر , ريَبةند , رابةر , رةنجدةر , رةنج , رينجبةر , راستيار , رةفتار , راميار , ريَزدار , ريكةفت , رةوشت , رةهةند , راطر , ريَديار , روكار , ريَشوان , رابيَذ , راويَذ , رةسةن ,
  - كض
  روندك , روناك , روناهى , رونيا, روذين , روذان , روكةن, روذظان , روذظين , روطةش , ريَنويَن , ريَذين , ريَذير , ريَزان, رازا , راظين , روذا , راما, راسا , راذان , رازاو , رةهيَل , ريَنا , ريَذاو , رةظين , رةوشةن , رةنطين ,

  ************************************************** *************************

  * ثيتا ( ز - ذ )
  - كور
  زانا , زانيار , زيبار , زيَرةظان , زيندان , زةمان , زةرو , زورظان , زاطروز ,زةمةند , زةردةشت , زريان ,زنار , زيرةك , زيوةر , ذظان , ذيار , ذيَهات , ذيَوار , ذيندار , ذيلاف , ذيَطر
  - كض
  زوزان , زوزك , زيلان , زينار , زةرى , زارا , زيظار , زةلال , زويا , زيَرين , زين , ذيان , ذين , ذوان , ذورين , ذيمان , ذيلوان , ذاكاو , ذالة , ذوظان , ذيوار , ذينوار ,

  ************************************************** *************************

  * ثيتا ( س )
  - كور
  سةروك , سامان , ساكار , سةرهةنط , سةرباز , سربست , سةروةر , سرود , سردار , سةرفةراز , سةركار , سةرهات , سةركةفت , سةركيَش , سةرهلدان , سوزدار , سوران , سوار , سيروان , سيثان , سيابةند , سيدار , سالار , سيروان , سةفين , سةرتيب , سةروةت , سةنطةر , سةرفةراز , سةهةند , سازظان , سيثان , سةرمةد , سوركيو , سةردةم , سيهاد , سةيوان , سةردةشت , سةرنج , سةروك , سةرخيَل , سندى , سيزار , سطظان ,
  - كض
  سوز , سازان , سوزان , سولاظ , سةيران , سيبةر , سيثةل , سروشت , سولين , سيتافك, سانا , ساية , سوما , سورطول , سيظةر , سنور , ساريَذ , سناريا , سينا , سيسكو , سةما , سةروين , سكالاَ , سندوس , سيلوانا , سوكار ,

  ************************************************** *************************

  * ثيتا ( ش )
  - كور
  شاهـ , شاند , شاويس , شادى , شةظيار , شةظين , شورةش , شورةشظان , شورةشطيَر , شةهيد , شيَرزاد , شيَروان , شيَركو , شةهرام , شظان , شادى , شةظطيَر , شةمزين , شةنطةر , شاخةوان , شكاك , شيكار , شاسوار , شازاد , شيَواز ,
  - كض
  شانة , شاناز , شاميران , شةرمين , شوخىَ , شيلان , شةنط , شليَر , شيرين , شةيدا , شوخان , شةثول , شةرمين , شورةش , شادى , شاهى , شان , شاناز , شاطول , شةهريظان , شةمال , شةظبين , شيان , شايان , شنو , شوخان , شةوديَر , شيوةن , شةويار , شايستة , شةثول , شنيار , شلوظة , شادبين , شايةن

  ************************************************** ***********************

  * ثيتا ( ف - ظ )
  - كور
  فةرمان , فةرهاد , فةرهةنط , فرياد , فةرزاد , فريا , فرات , ظةهيَل ,
  - كض
  فريشتة , فرميَسك , فروزان , ظةذين , ظينوار , ظةهين , ظيان , ظةهين , ظين , ظينا , ظينوس , فةلةك , فريال , ظةذان

  ************************************************** *************************

  * ثيتا ( ق )
  - كور
  قةهرةمان , قازى , قنديل , قةرةداغ ,
  - كض

  ************************************************** ************************
  * ثيتا (ك )
  - كور
  كوضةر , كورد , كوسرةت , كريَكار , كاركةر , كاروان , كارزان , كاميران , كيشوار , كاوة , كاوار , كوردمان , كاردوخ , كوسار , كرمانج , كاميار , كارناس , كوظان , كامكار , كةمةند , كيمان , كومار , كانى , كانيوار , كاوة , كورةذار , كيظى , كةندال , كرمانج , كوضبةر , كيكان , كاروذ , كاكل , كاهين , كةوطير , كولرةك
  - كض
  كوردستان , كةظى , كةظين , كةسةر , كةظوك , كوردخان , كاريَز , كاذين , كاظين , كارظين , كةوى , كةوسةر , كةزيزةر , كنار , كوليلك , كويستان , كةذال , كةنى , كةيوان , كارين , كةذان , كاشان , كةويار , كارطيَر , كويار , كاردينا , كةوذين , كاودان

  ************************************************** *************************

  * ثيتا ( ط )
  - كور
  طةشتيار , طوظار , طةظةر , طوران , طةيلان , طوهدار , طةردبين , طةشبين , طةشبير , طةريلا , طرفتار , طةلوان , طةلان , طةردى , طةردون , طوران , طوندى , طارة
  - كض
  طولستان , طةلاَ , طةلالة , طةوهةر , طولان , طوظةند , طةشاو , طةشبين , طولزار , طرين , طةردون , طولضن , طةلاظيَذ , طولضن , طولشةن , طوليار , طولظين , طولاظ , طولبةند , طولبةهار , طولخين , طولسن , طولان , طولناز ,

  ************************************************** ************************

  * ثيتا ( ل )
  - كور
  ليَدوان , لاوةند , لافاو , لاس , ليَهات , لومان , لاوين , لةشكةر
  - كض
  لاظين , لوظين , لوظان , لولاظ , لوكا , لورين , لوما , لاظا , لانا , لةنجة , لاظة , ليَزان , ليَوان , لةنيا , لاويَز , لاذة , لةرين , لاجان , لاضين , لظين , ليَلاظ , لةرزان , ليَوان ,

  ************************************************** ***********************

  * ثيتا ( م )
  - كور
  مزطين , مةتين مةردان , مشةخت ,مللةت , ميَظان , مير , ميَرخاس , ميرظان , ميرشام , مةريوان , مةم , مةبةست , مةهوان , مةهرين , مةلبةند , مةرط , مةلةظان ,
  - كض
  مهاباد , ميران , مةيان , ميديا , ماردين , مينا , مةستى , موذدة

  ************************************************** *************************


  * ثيتا ( ن )
  - كور
  نةذبير , نوذدار , نذيار , ناسيار , نزار , نةشوان , نةديار , نازى , نالى , نوزاد , نيوار , نيضير , نيضيرظان , نةوشيَروان , نياز , نةوراز , نةوزاد , نةذاد , نةبةز , نةهرو , نووسةر , ناكام , نالى , نيهاد
  - كض
  نارين , ناريمان , نوران , نازةلين , نيذار , نازدار , نازك , نازطول , ناليا , نالين , نذيار , نةوروز , نوظين , نوذين , نةمان , نةرمين , نشتيمان , نةسرين , نيرطز , نيطار , نيهات , نةوطول , نارا , نيبار , نازنار , نةوا , ناظين , نازة , ناريا , نةشميل , نيبون , نوهات , نارنج , نةمام ,

  ************************************************** ************************

  * ثيتا (هـ )
  - كور
  هاريوان , هاوكار , هةكار , هاريكار , هةردى , هةريَم , هةردةم , هةرطول , هةرمان , هةتام , هشيار , هةظةند , هةذار , هةوار , هونةر , هوطر , هوزطر , هندرين , هةلطورد , هةلةوةند , هةلبةست , هةيهات , هةستيار , هيَرش , هيَمن , هيَوار , هيوار , هيوا , هاورىَ , هةظال , هةلويست , هةلَمةت , هاندةر , هاودةنط , هةظدةم , هاودةم , هةرياد , هةوراز , هةست , هيَما , هاوبير , هةظيار , هةلَديَر , هوشةنط , هوشمةند , هيَذا , هةلكةفت , هارون , هاندةران , هاورامان , هوكار , هةظرست , هاجان , هةظطيَر ,
  - كض
  هاتيوار , هاوذين , هوذين , هوزان , هيظيدار , هيظى , هةناسة , هيَما , هةذين , هةرذين , هةلبين , هةدار , هةنا , هانا , هنار , هةتاف , هةناو , هاظين , هةرمىَ , هةلال , هيَرو , هاوناز , هيَظين , هالا , هةلين , هيَلين , هيَلان , هالان , هةلات , هيران , هةذى , هامار , هانة , هةبون , هةلز , هيجان , هزرةت , هيَليناز , هاندان , هزرين ,

  ************************************************** ***********************

  * ثيتا ( ي )
  - كور
  يادطار , ياداشت , ياسا , يارمةند , ياردل , يةمان , يةكلا , يةكطرتن , يةكدل ,
  - كض
  يارا , يةنار , يةريظان , يةظةند , ياران , يةلان , ياسمين , يارين , يةكبون , يارطول , يةمان ,

  ************************************************** ***********************

  * ثيتا ( و )
  - كور
  ولات , وارهيَل , وارذان , وريا , واردل , وارضين ,
  - كض
  وارين , وارذين , وارذان , وارظين , وذدان , وةغةر ,

 2. #2
  عضو فعال
  الحالة: A•Y•A غير متواجد حالياً
  رقم العضوية: 20021
  تاريخ التسجيل: Jul 2010
  المشاركات: 3,540
  التقييم: 10

  رد: أسماء كوردية شباب و بنات

  مابعرف كوجر اسم بنت او شب , بس على كل الاحوال موضوع جميل ,
  وشكرا الك

 3. #3
  عضو فعال
  الحالة: azadia welat غير متواجد حالياً
  رقم العضوية: 21230
  تاريخ التسجيل: Jul 2010
  الاقامة: virgins hearts
  المشاركات: 3,895
  التقييم: 10

  رد: أسماء كوردية شباب و بنات

  عاشت الأيادي أخي الغالي على الطرح الجميل ...

 4. #4
  عضو
  الحالة: كوجر غير متواجد حالياً
  رقم العضوية: 808
  تاريخ التسجيل: Oct 2008
  الاقامة: kurdistan duhok
  المشاركات: 62
  التقييم: 10

  رد: أسماء كوردية شباب و بنات

  اخي العزيز جودي اسم ( كوجر) شب و عادي هم يصير ل بنت
  - - - - سوباس - - - - شكرا - - - -

 5. #5
  عضو جديد
  الحالة: Naze غير متواجد حالياً
  رقم العضوية: 27357
  تاريخ التسجيل: Feb 2011
  المشاركات: 2
  التقييم: 10

  رد: أسماء كوردية شباب و بنات

  اخي العزيز هناك اسماء غريبة جدا جدا لا تلفظ بسهولة

 6. #6
  مراقبة عامة
  الحالة: كلبهار غير متواجد حالياً
  رقم العضوية: 30800
  تاريخ التسجيل: Sep 2011
  الاقامة: كردستان
  المشاركات: 25,083
  التقييم: 10

  هور يانعه في بساتين المنتدى نجني ثمارها من خلال الطرح الرائع لمواضيع اروع
  وجمالية لا يضاهيها سوى هذا النثر البهي
  فمع نشيد الطيور
  وتباشير فجر كل يوم
  وتغريد كل عصفور
  وتفتح الزهور
  اشكرك من عميق القلب على هذا الطرح الجميل
  بانتظار المزيد من الجمال والمواضيع الرائعه

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

 1. رمزيات بنات+ شباب للبلاك بيري
  بواسطة كول نار في المنتدى الجوالات ومستلزماتها
  مشاركات: 1
  آخر مشاركة: 10-02-2012, 10:16 AM
 2. بنات شباب خلفيات جوال باسمائكم
  بواسطة كجا كردستان في المنتدى الجوالات ومستلزماتها
  مشاركات: 6
  آخر مشاركة: 09-14-2011, 12:42 PM
 3. صور بنات + شباب + طبيعة للتصميم
  بواسطة كول نار في المنتدى مبدعين ومحترفين الفوتوشوب
  مشاركات: 3
  آخر مشاركة: 09-14-2011, 12:42 PM
 4. نكت ْ~ْْ اضحكووووا يا شباب ويا بنات؟...؟
  بواسطة almkurdistan في المنتدى نكتة اليوم
  مشاركات: 7
  آخر مشاركة: 09-14-2011, 12:42 PM
 5. صور بنات + شباب للتصميم
  بواسطة كول نار في المنتدى مبدعين ومحترفين الفوتوشوب
  مشاركات: 10
  آخر مشاركة: 09-14-2011, 12:42 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

 • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
 • لا تستطيع الرد على المواضيع
 • لا تستطيع إرفاق ملفات
 • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
 •